De Tzolkin, de universele scheppingsmatrix

De groeiende belangstelling voor de Tzolkin

De belangstelling voor de Tzolkin groeit met de dag. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de wijsheid die in deze kalender verscholen ligt. De oude cultuur van de Maya kende een grote gevarieerdheid, die vooral door de regionale invloeden en tradities van de verschillende Maya-stammen werd bevorderd. Zo kenden bijvoorbeeld de Maya in de hooglanden van Guatemala een andere benadering van deze heilige kalender dan de volksstam van het schiereiland Yucatan. Deze twee benaderingen zijn twee verschillende interpretaties van hetzelfde geloof. Het is het geloof dat er maar één Schepper is en dat alles wat is geschapen, aan Hem verbonden is. De Maya vertaalden de universele scheppingsenergie die door de gehele kosmos pulseert, naar een matrix die gebaseerd is op de sleutelgetallen 13 en 20. Deze matrix werd de Tzolkin genoemd, wat letterlijk het tellen van de kin betekent. Met kin wordt een tijdeenheid aangeduid van bijvoorbeeld een dag, een jaar of een eeuw. De Tzolkin met haar 20 zonnetekens en 13 getallen is de gezamenlijke noemer onder alle verschillende benaderingen en filosofieën van deze matrix.

De Tzolkin trekt veel mensen over de gehele wereld aan. Met de hulp van de Tzolkin worden zij geïnspireerd om het mysterie van de schepping zelf te ontdekken. Dat is het nu net waar het volgens ons om gaat. Wanneer iedereen op zoek is, komt er beweging in het evolutieproces en kan het mondiale bewustzijn naar een hoger niveau worden getild. Wel moeten wij er allemaal voor waken dat er geen nieuwe ideologieën worden gecreëerd. Immers door polarisatie en separatisme wordt de weg om tot eenheidsbewustzijn te komen, geblokkeerd. Alle benaderingen van de Tzolkin en de verschillende invalshoeken om tot inzicht te komen bevorderen het verruimen van het bewustzijn. Ieder idee of interpretatie komt uiteindelijk uit het allesomvattende en allesdoordringende kosmische veld, uit die ene Bron. Iedereen heeft voor zichzelf de vrijheid om het woord van God te vertalen. Uiteindelijk is er maar één waarheid het ‘Al-Wat-Is’ dat zich manifesteert in 'IK BEN'.

Universele scheppingsmatrix

De Tzolkin draait bij alles wat er gebeurt, als de universele scheppingsmatrix, voortdurend op de achtergrond mee. Deze matrix is het weefpatroon van de schepping, dat losstaat van tijd en ruimte. Het is een code die door zijn harmonische getallenrelaties en archetypische zeggingskracht de herinnering aan het Hart van ‘Al-Wat-Is’ openbaart. Het wachtwoord om deze code te ontsluiten is Liefde. Liefde om vanuit je plek verantwoord met de onbegrensdheid van alles dat mogelijk is, om te gaan. De ontdekkingen op het gebied van de kwantumfysica maken je duidelijk dat materie is doordrongen van bewustzijn en dat alles gelijktijdig mogelijk is. Alleen de intentie, jouw intentie, bepaalt welke mogelijkheden er zich voor jou zullen openbaren.

scheppmatrix   De Tzolkin vertegenwoordigt de universele orde. Iedere kin van de Tzolkin heeft een relatie met alle andere kin. De Tzolkin is te vergelijken met een geknoopt visnet. Wanneer je één kin, één maas van het net beroert, dan gaat de rest meetrillen. Iedere kin mag je beschouwen als de toegangspoort tot de gehele Tzolkin ieder deel is gelijk aan het geheel. Het is het ene in het vele en het vele in het ene. Het is gelijkwaardigheid vanuit het besef erbij te horen.

De essentie van het Maya-bewustzijn is dat tijd geen absolute grootheid is, maar relatief gezien moet worden. De Tijd wacht om door jou te worden ontdekt, als de nul, het niets, maar tegelijkertijd ook als de onbegrensde mogelijkheid. Jouw bewustwording is daardoor de bevruchting van je potentieel.

De verschillende benaderingen

De Lange Telling vanuit Guatamala brengt het einde van de tegenwoordige cyclus van 5200 jaar in het beeld. Dit einde wordt door de Westerse wereld naar het Gregoriaanse jaargetal 2012 omgezet. De Maya spreken niet over dit jaargetal maar hebben het over de overgang van de Vierde Zon naar de Vijfde Zon, zonder er een specifieke datum aan te verbinden. Carl Johan Calleman heeft zijn veronderstelling gebaseerd op de Lange Telling, maar heeft, omdat hij het er niet mee eens was wat de inscripties van de Maya aangaven, de begindatum van deze telling 420 dagen eerder laten plaatsvinden. Daarom komt volgens hem de huidige Grote Cyclus al in oktober 2011 tot haar einde. José Argüelles, die de zogenoemde ‘13-manenkalender van de vrede’ en de ‘Dreamspell’ ontwikkeld heeft en het Planet Art Network (PAN) heeft opgericht baseert zijn benadering op de telling vanuit Yucatan. Hij koppelt hierbij de Tzolkin met het zonnejaar van 365 dagen. Hierdoor komt er een cyclus van 52 jaar tot stand, die de ‘Kalenderronde’ genoemd wordt, een gegeven dat ook bij de Maya van grote betekenis was en nog steeds is. Zij hebben het zonnejaar van 365 dagen via de zogenoemde ‘Haab’-kalender geteld.

Op zoek naar de synthese

Het naderende einde van de huidige Grote Cyclus kondigt de geboorte van een nieuw tijdperk aan, het Gouden Tijdperk, het tijdperk van liefde en vrede. Voor Barbara en mij de reden om naar de synthese op zoek te gaan tussen de Lange Telling en de Kalenderronde.

Wij zijn in dit leven gekomen om te leren hoe wij de materie naar hogere dimensies kunnen overstijgen. De verbindende factor tussen de beide uitgangspunten is de spiraal met haar getal 13. Dit getal staat voor de wedergeboorte in een hogere dimensie. Stel je voor. Toen je nog in het paradijs leefde, was je je toen van het paradijs bewust? Vermoedelijk niet, anders zou de vrucht van de boom van het weten niet zo aantrekkelijk zijn geweest om op te eten. Het ‘verboden’ weten is de kennis over de dood, de kennis dat leven en dood een eenheid vormen. Je moet sterven om tot bewustzijn over het leven te komen. Je moet incarneren om het leven met de polariteit, gescheiden van de Bron, te ervaren. Gescheiden van de Bron zie je leven en dood niet meer als eenheid, maar als twee tegengestelde krachten. Hier op aarde dien je de les van het leven met de polariteit te leren. Hier sta je dan, hier op aarde en wat doe je nu? Wat is je weg terug naar het paradijs? Openbaart deze weg zich niet pas op het moment dat je de polariteit overstijgt en dus de angst voor de dood hebt overwonnen? In dit beeld kun je drie paden waarnemen, die gezien kunnen worden als de drie benen van een driehoek.

1. De weg van de onbewuste volledigheid uit het paradijs (de Bron) naar de bewuste onvolledigheid, de aardse incarnatie in de polariteit;

2. De weg van geboorte en groei in dit aardse leven, het leven met de polariteit en de staat van bewuste onvolledigheid;

3. De weg van de staat van bewuste onvolledigheid naar de staat van bewuste volledigheid in het paradijs, terug naar de Bron.

Er is hiermee een driehoek ontstaan die wij simpelweg de Driehoek hebben genoemd en die als het ware model staat voor de incarnatiespiraal. De drie benen van deze driehoek spreken de taal van de Tzolkin.

De ziel bevrijdt

De benadering op basis van de Lange Telling laat je de energetische reden zien van je beslissing om in dit aardse leven te incarneren. Wij noemen het je Bronimprint. Nu, bijna 13 baktun’s (5200 jaar) geleden, werd de intentie van de Bron in de aardse tijd verankerd. De Popol Vuh (het heilige boek van de Maya) zegt dat toen het vierde, het patriarchale wereldtijdperk aanbrak, het zaad van de polariteit werd gezaaid. De benadering op basis van de Kalenderronde laat je je Zielenpad en je eigenschappen en mogelijkheden hier op aarde om in deze polariteit te groeien, zien. Wij noemen het je Zonimprint. Je Hogere Zelf leidt je via je Zielenprogramma door je fysieke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling, om vanuit je wezenskern te kunnen resoneren met het Hart van Moeder Aarde en de Hunab Ku, het hart van de Kosmos. Het derde been van de driehoek is de integratie van beide andere paden en geeft je energetische pad, terug naar de Bron aan. Wij noemen het de Ascentie-imprint. Het bewustzijn is volledig ontwaakt in het besef van eenheid. De scheiding is overwonnen. De vereniging van de polaire krachten bevrijdt de ziel.

Regelmatig worden wij benaderd met de vraag waarom er meerdere tellingen om de Tzolkin te ontsluiten, in omloop zijn. Vooral de beweringen van de Zweedse onderzoeker Carl Johan Calleman geven hier aanleiding toe. Onze visie met betrekking tot deze ontsluitingsmogelijkheden geven we hiernaast weer.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons boek de Tzolkin Openbaart je Potentieel..